ﭘﯿﭻ وﻣﻬﺮه ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ از ﭘﯿﭻﻫﺎی ﭼﻮب ﻗﻮﯾﺘﺮ ﺑﻮده، رزوهﻫﺎی ﻇﺮﯾﻒﺗﺮی دارﻧﺪ و دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺳﺎخته ﺷﺪه اﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻬﺮه ﯾﺎ ﺳﻮراخﻫﺎی رزوه دار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﭘﯿﭻ ﺳﻮﮐﺖ:

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﭘﯿﭻﻫﺎی ﺷﺶ ﮔﻮﺷﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺎ اﯾـﻦ ﺣﺎل، ﭘﯿﭻﻫﺎی ﺳﺮﺳﻮﮐﺘﯽ راﯾﺞﺗﺮ ﺑﻮده و نسبت ﺑﻪ ﭘﯿﭻﻫﺎی ﺷﺶ ﮔﻮﺷﻪ، ﻓﻀﺎی ﮐﻤﺘـﺮی را اﺷـﻐﺎل ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ همچنین ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺑﺮای آﭼﺎر ﻧﺪارﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﭻﻫﺎی ﺷﺶ ﮔﻮﺷﻪ، از آﻟﯿﺎژ ﻓﻮﻻد ﻗﻮی تری ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ، اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻪ درﺟﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

آﻟﻦ/ﺳﻮﮐﺖ ﺷﺶ ﮔﻮﺷﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺘﺎرهای:

اﮐﺜﺮ پیچﻫﺎی ﺳﺮ ﺳﻮﮐﺘﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻً آﭼﺎر ﺷﺶ ﮔﻮﺷﻪ ﯾﺎ آﻟﻦ ﺧﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻣﺎ ﭘﯿﭻﻫﺎی ﺳﺮ ﺳﺘﺎره ای (ﺷُﻞ، ﯾﮏ ﺳﺘﺎرهی ﺷﺶ ﭘﺮ) ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﭘﯿﭻﻫـﺎی ﺳـﺮ ﺳﺘﺎرهای در اﺻﻞ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺎرج ﺷﺪن، ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮔﺸﺘﺎوری ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﯿﭻﻫﺎی ﻓﯿﻠﯿﭗ ﯾﺎ ﺷﯿﺎردار ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﺸﺎر زﯾﺎدی ﺑﺮای ﻧﮕـﻪداﺷـﺘﻪ ﺷـﺪن در ﺳـﻮﮐﺖ ندارند. ﻋـﺪه ای ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ وار ﮐﺮدن ﯾﮏ آﭼﺎر ﺑﻪ ﭘﯿﭻ ﺳـﺮ ﺳـﺘﺎره  ای، از ﭘـﯿﭻ ﺷـﺶ ﮔﻮﺷـﻪ ﺳـﺮﯾﻌﺘﺮ اﺳـﺖ، و اﯾـﻦ اﻣـﺮ در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﭘﯿﭻ ﺳﺮ دﮐﻤﻪای:

اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺮﭘﯿﭻ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی جنبه تزئینی و ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﭻﻫﺎی ﺳﺮﮔِﺮد، اما از آﻧﻬﺎ ﻣﺴﻄﺢﺗﺮ اﺳﺖ.

ﭘﯿﭻ ﺳﺮ ﺗﺨﺖ:

اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﯿﭻ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻮراخ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﺒﻞ از ﻓﺮو رﻓﺘﻦ دارد و ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﻌﻤـﻮل در 82 درﺟﻪ (رزوه ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ) ﮐﻪ، ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل، اﯾﻦ زاوﯾﻪ ﺑﺎ اﮐﺜﺮ ﻣﺘﻪﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﺷﻮد (118 درﺟﻪ) ﭘﯿﭻﻫﺎی ﻣﺘﺮﯾﮏ ﺳﺮ ﺗﺨﺖ، زاوﯾﻪ 90 درﺟﻪ دارﻧﺪ.

ﭘﯿﭻ ﺷﺎﻧﻪدار:

اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﯿﭻﻫﺎ ﻣﯿﻠﻪﻫﺎﯾﯽ دﻗﯿﻖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﯾﮏ ﺳﻮراخ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﻣﺴﯿﺮی ﺳﺎده ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻣﺤﻮر ﺑﺮای ﯾﮏ ﭼﺮخ را ﻣﯽدﻫﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از آﻧﻬﺎ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰی ﻣﺤﮑﻢ ﻧﮕـﻪ داشته ﺷﻮد اﻣﺎ ﻣﻘﯿﺪ اﺳﺖ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

ﭘﯿﭻﻫﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢ:

اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﯿﭻﻫﺎ در اﻣﺘﺪاد ﻃﻮﻟﺸﺎن رزوهﮐﺎری ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑـﺮای ﻣﺤﮑـﻢ ﮐـﺮدن ﯾـﮏ ﺷﻔﺖ ﭼﺮﺧﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. آﻧﻬﺎ در ﻗﺮﻗﺮهﻫﺎ، ﭼﺮخدﻧﺪهﻫﺎ، ﺣﻠﻘﻪ و دﺳﺘﮕﯿﺮهﻫﺎ در ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺳـﺘﻔﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

اﻧﻮاع رزوه

اﮐﺜﺮ رزوهﻫﺎی راﯾﺞ، رزوهﻫﺎی اﯾﻨﭽﯽ دﻧﺪاﻧﻪ درﺷﺖ و دﻧﺪاﻧﻪ رﯾﺰ (UNC / UNF) و رزوهﻫﺎی ﻣﺘﺮﯾﮏ دﻧﺪا درﺷﺖ و دﻧﺪاﻧﻪ رﯾﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

رزوه درﺷﺖ ﯾﺎ رﯾﺰ ؟

ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده، اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ رزوه درﺷﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﻪ ورق ﻓﻠﺰ ﻣﯽﺷـﻮد ﺗﻔﺎوتﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

  • رزوهﻫﺎی درﺷﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رزوهﻫﺎی رﯾﺰ، ﺗﻌﺪاد رزوه ﮐﻤﺘﺮی در ﻫﺮ اﯾﻨﭻ دارﻧﺪ.
  • رزوهﻫﺎی درﺷﺖ راﯾﺞﺗﺮ ﺑﻮده و ﻗﻼوﯾﺰﻫﺎی درﺷﺖﺗﺮی دارﻧﺪ. رزوهﻫﺎی درﺷﺖ، اﺣﺘﻤﺎل ﺳﻔﺖ ﺷﺪن آﻧﻬﺎ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ، زﯾﺮا ﭘﯿﭻ در ﯾﮏ زاوﯾـﻪ وارد ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﻫﻤﭽﻨـﯿن ﻧﺼﺐ آﻧﻬﺎ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ اﺳﺖ.
  • ﭘﯿﭻﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ رزوهﻫﺎی رﯾﺰ، ﮐﻤﯽ ﻗﻮیﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. رزوهﻫﺎی رﯾﺰ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﻓﻀﺎی ﮐﻤﺘﺮی را ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
  • رزوهﻫﺎی درﺷﺖ در ﻃﻮل درﮔﯿﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رزوهﻫﺎی رﯾﺰ، اﻧﺪﮐﯽ ﻗﻮیﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ (در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮز ﺷﺪن). ﺑـﺎ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ رزوهﻫﺎی رﯾﺰ در ورق ﻓﻠﺰی و دﯾﮕﺮ ﻣﻮاد ﺟﺪار ﻧﺎزك ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ، اﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻌﺠﺐ آور ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ رزوهﻫﺎی درﺷﺖ، ﻗﻮیﺗﺮ ﺑﻮده و ﮐﻤﺘﺮ از ﻃﻮل ﺑﻬﯿﻨﻪی درﮔﯿﺮ ﺷﺪن رز وه دﺳﺘﺮﺳﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از رزوهﻫﺎی ﻗﻮﯾﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
  • رزوهﻫﺎی درﺷﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رزوهﻫﺎی رﯾﺰ، ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض آﺳﯿﺐ و ﯾﺎ ﺧﻮردﮔﯽﻫﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا در آﻧﻬﺎ ﻓﻀـﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺧﻄﺎ وﺟﻮد دارد.
  • رزوهﻫﺎی رﯾﺰ ﺗﻄﺒﯿﻖﻫﺎی دﻗﯿﻖﺗﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ، زﯾﺮا آﻧﻬﺎ در ﻫﺮ ﭼﺮﺧﺶﭘﯿﺸﺮوی ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑـه رزوهﻫﺎی درﺷﺖ دارﻧﺪ.
  • رزوهﻫﺎی درﺷﺖ ﻣﺘﺮﯾﮏ در واﻗﻊ ﺑﯿﻦ رزوهﻫﺎی درﺷﺖ و رزوهﻫﺎی رﯾﺰ UN ﻫﺴﺘﻨﺪ و رزوهﻫﺎی رﯾﺰ ﻣﺘﺮﯾﮏ،رﯾﺰﺗﺮ از رزوهﻫﺎی UNF ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﯿﭻﻫﺎ

ﭘﯿﭻﻫﺎی ﺷﺶ ﮔﻮﺷﻪ، در ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت  و ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ. ﻣﯽﺗﻮان ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﯾﺎ در ﯾﮏ ﺳﻮراخ رزوه دار اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ. ﭘﯿﭻﻫﺎی ﺷﺶ ﮔﻮﺷﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﭘـﯿﭻ  ﻫـﺎی ﺷـﯿﺮآﻻت ﺷـﻨﺎﺧته می شوند.

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﭘﯿﭻﻫﺎی ﺷﺶ ﮔﻮﺷﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺎ اﯾـﻦ ﺣﺎل، ﭘﯿﭻﻫﺎی ﺳﺮﺳﻮﮐﺘﯽ راﯾﺞﺗﺮ ﺑﻮده و نسبت ﺑﻪ ﭘﯿﭻﻫﺎی ﺷﺶ ﮔﻮﺷﻪ، ﻓﻀﺎی ﮐﻤﺘـﺮی را اﺷـﻐﺎل ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ همچنین ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺑﺮای آﭼﺎر ﻧﺪارﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﭻﻫﺎی ﺷﺶ ﮔﻮﺷﻪ، از آﻟﯿﺎژ ﻓﻮﻻد ﻗﻮی تری ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ، اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻪ درﺟﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

اﻧﻮاعﭘﯿﭻ

ﭘﯿﭻ ﭼﻮب دارای رزوهﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﺳﺎق ﺻﺎف ﯾﺎ دو ﻗﻄﻌﻪ از ﻣﻮاد ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ. از آﻧﻬـﺎ ﻣـﯽ  ﺗـﻮان در ﭼـﻮب دﯾﮕﺮ ﻣﻮاد ﻧﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.

انواع پیچ

ﭘﯿﭻ ورق ﻓﻠﺰ دارای ﻧﻘﺎط و رزوهﻫﺎی ﺗﯿﺰ اﺳﺖ، و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﺪن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ورق ﻓﻠﺰ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻮاد ﻧﺮمﺗﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ، ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼس ﯾﺎ ﭼﻮب اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ.

انواع پیچ

ﭘﯿﭻﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻬـﺮه و ﯾـﺎ ﯾـﮏ ﺳـﻮراخ رزوه دار، رزوهﮐـﺎری  ﺷـﺪه اﻧـﺪ.  ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻧﻮاع ﺧﺎﺻﯽ از آﻧﻬﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﭻﻫﺎی stove ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﭘﯿﭻ ﺳﻮﮐﺖ دار، از ﻧﻮع ﭘﯿﭻﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﻮﮐﺖ ورودی ﺷﺶ ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ(آﻟﻦ). در ﻃﻮلﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ،ﻣﻤﮑﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﺻﺎف ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﭘﯿﭻﻫﺎی ﺗأﺧﯿﺮ، ﭘﯿﭻﻫﺎی ﭼﻮب ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﺳﺮ ﺷﺶ ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖوﺳـﺎز ﻫﺎی ﭼـﻮﺑﯽ ﻣـﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

انواع پیچ

ﭘﯿﭻ ﺣﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪه دارای ﮐﻠﻪﮔﯽ ﺻﺎف و ﮔﻨﺒﺪیﺷـﮑﻞ ﺑـﺎ ﯾـﮏ ﺑﺨـﺶ مربعی در زﯾـﺮ  آن ﮐـﻪ ﻣـﻮاد را ﺑـﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭼﺮﺧﺶ در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺼﺐ ﻣﯽﮐِﺸﺪ.

انواع پیچ

مهره و واشر

ﻣﻬﺮه ﺑﺮای ﭘﯿﭻﻫﺎی رزوه دار ﻣﺎﺷﯿﻦ، در ﺳﻮراخﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد. ﻣﻬﺮهﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از شُل ﺷـﺪن ﮐﻤـﮏ می کنند.

مهره

واﺷﺮﻫﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﭘﯿﭻ ﺳﻔﺖ ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﺎر را روی ﯾﮏ ﺳﺢ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. واﺷﺮﻫﺎی ﺳـﻔﺖ ﮐﻨﻨـﺪه ﭘﯿﭻ ﯾﺎ ﻣﻬﺮه از ﺷُﻞ ﺷﺪن آﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

واشر

ﻣﻮاد ﭘﯿﭻﻫﺎ

ﻓﻮﻻد ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه

فولاد گالوانیزه ﯾﮏ ﻓﻮﻻد ﮐﻢ ﮐﺮﺑﻦ ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ. ﻧﺴﺒﺘﺎً ارزان، آﺑﮑﺎری ﺷـﺪه و ﻣﻘـﺎوم در ﺑﺮاﺑـﺮ زﻧﮓزدﮔﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف داﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺸﮏ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ، رﻧﮓ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﺑﯽ ﯾﺎ زرد ﺑﺎﺷﺪ.

ﻓﻮﻻد ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه

ﻓﻮﻻد ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه ﺣﺮارت دﯾﺪه

ﻓﻮﻻد ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه ﺣﺮارت دﯾﺪه دارای ﭘﻮﺷﺶ ﺿﺨﯿﻢ ﺑﺮای ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻬﺘﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮردﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﻓﻀﺎی ﺑﺎز، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ. زﯾﺮا ﺑﺎ آﺑﮑﺎری ﺿﺨﯿﻢ، ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻬﺮهﻫﺎ و واﺷﺮﻫﺎ ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻧﻬﺎﯾﺖ زﺑﺮ و ﮐﻨﺪ و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی رﻧﮓ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻓﻮﻻد ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه ﺣﺮارت دﯾﺪه

ﻓﻮﻻد ﺿﺪ زﻧﮓ

ﻓﻮﻻد ﺿﺪ زﻧﮓ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮﺑﯽ دارد ﮐﻪ آن را ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﻓﻀﺎی ﺑﺎز و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ اﺳـﺖ، اﻣﺎ از ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه ﮔﺮانﺗﺮ اﺳﺖ.

ﻓﻮﻻد ﺿﺪ زﻧﮓ

ﻓﻮﻻدﻫﺎی ﮐﺮوم و ﻧﯿﮑﻞ اﻧﺪوده

ﻓﻮﻻدﻫﺎی ﮐﺮوم و ﻧﯿﮑﻞ اﻧﺪوده ﻇﺎﻫﺮی ﺻﺎف و ﺻﯿﻘﻠﯽ دارﻧﺪ. آﺑﮑﺎری ﻣﻮﺟـﺐ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﻣﺘﻮﺳـﻄﯽ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺧﻮردﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻓﻮﻻدﻫﺎی ﮐﺮوم و ﻧﯿﮑﻞ اﻧﺪوده

ﺑﺮﻧﺞ و ﺑﺮﻧﺰ

ﺑﺮﻧﺞ و ﺑﺮﻧﺰ آﻟﯿﺎژﻫﺎی ﻣﺲ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺧﻮب در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﮓزدﮔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. از ﻓﻮﻻد ﮔﺮانﺗﺮﻧﺪ؛ اﯾﻦ ﻣـﻮاد ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی دﮐﻮری و ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ. رﻧﮓ آﻧﻬﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ متفاوت ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮﻧﺞ و ﺑﺮﻧﺰ

آﻟﯿﺎژ ﻓﻮﻻد

آﻟﯿﺎژ ﻓﻮﻻد ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻً دارای ﭘﻮﺷﺸﯽ از اﮐﺴﯿﺪ ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ و ﯾﺎ روﻏﻦ ﻫﺴـﺘﻨﺪ. ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﮐﻤﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮردﮔﯽ دارﻧﺪ.

آﻟﯿﺎژ ﻓﻮﻻد

اﻧﻮاع دراﯾﻮﻫﺎ (ﺷﯿﺎرﻫﺎی ﺳﺮ ﭘﯿﭻ)

دراﯾﻮﻫﺎی ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ و ﺷﮑﺎفدار در ﭘﯿﭻﻫﺎ راﯾﺞ ﺑﻮده، اﻣﺎ در ﻣﻌﺮض ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن ﻫﺴﺘﻨﺪ.

دراﯾﻮﻫﺎی ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ و ﺷﮑﺎفدار

دراﯾﻮﻫﺎی combo ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دراﯾﻮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧـﺪ ﺑـﺮای ﺑﺴـﯿﺎری از اﻧـﻮاع ﺑﺴﺖﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

دراﯾﻮﻫﺎی combo

دراﯾﻮﻫﺎی Frearson و Pozidriv ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ، اﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺳﻮﮐﺖ ﺷﺶ ﮔﻮﺷﻪ (آﻟﻦ) دارای دراﯾﻮﻫﺎی ﺑﻪ ﻫﻢ ﻓﺸﺮده ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮوی آﺳﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻣﺎ در ﻣﻌﺮض ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ.

ﺳﻮﮐﺖ ﺷﺶ ﮔﻮﺷﻪ آﻟﻦ

دراﯾﻮﻫﺎی ﺳﺘﺎره ای و ﻣﺮﺑﻌﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﻘﺎوم ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳﺘﻪ ﻧﺼﺐ ﺷﻮﻧﺪ.

دراﯾﻮﻫﺎی ﺳﺘﺎره ای و ﻣﺮﺑﻌﯽ

اﻧﻮاع ﺳﺮﭘﯿﭻﻫﺎ

ﺳﺮ ﺷﺶ ﮔﻮﺷﻪ

ﺳﺮ ﺷﺶ ﮔﻮﺷﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺎ ﭘﯿﭻ و ﻣﻬﺮهﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ و ﺑﺎ آﭼﺎر ﺳﻔﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺳﺮ ﺷﺶ ﮔﻮﺷﻪ

ﺳﺮ pan

ﮐﻤﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﮔﻨﺒﺪی دارد ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻی آن ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺳﺮ pan

ﺳﺮ ﺗﺨﺖ

ﺳﺮ ﺗﺨﺖ در ﯾﮏ ﺳﻮراخ ﻓﺮورﻓﺘﻦ در ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﺗﺨﺖ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺳﺮ ﮔﺮد

ﺳﺮ ﮔﺮد دارای ﺳﺮِ ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻨﺒﺪی ﺷﮑﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در درﺟﻪ اول ﺑﺮای اﻫﺪاف ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ و دﮐﻮری ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ.

ﺳﺮ ﮔﺮد

ﺳﺮ ﺑﯿﻀﯽ

ﺳﺮ ﺑﯿﻀﯽ ﮐﻤﯽ ﮔﻨﺒﺪی ﺷﮑﻞ و ﺳﺮ ﺗﺨﺖ ﺑﻮده و در درﺟﻪ اول ﺑﺮای اﻫﺪاف ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ و دﮐﻮری ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ.

ﺳﺮ ﺑﯿﻀﯽ

ﺳﺮ ﺧﺮﭘﺎﯾﯽ

ﺳﺮ ﺧﺮﭘﺎﯾﯽ ﮐﻤﯽ ﮔﻨﺒﺪی ﺷﮑﻞ، ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺮ ﭘﻬﻦ ﺑﺮای ﻧﺎﺣﯿﻪی ﺳﻄﺢ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺳﺮ ﺳﻮﮐﺘﯽ

ﺳﺮ ﺳﻮﮐﺘﯽ ﺑﺎرﯾﮏ و ﺑﺎ ﯾﮏ دراﯾﻮ ﺳﻮﮐﺘﯽ ﺑﻮده، و دﻧﺪاﻧﻪدار و ﯾﺎ دو ﻃﺮف ﺻﺎف ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺳﺮ ﺳﻮﮐﺘﯽ

ﺳﺮ دﮐﻤﻪای

ﺳﺮ دﮐﻤﻪای ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﻨﺒﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ ﯾﮏ دراﯾﻮ ﺳﻮﮐﺘﯽ ﺷﺶ ﮔﻮﺷﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻗﻄﺮ

ﺑﺮای اﮐﺜﺮ اﻧﻮاع اﺗﺼﺎل دﻫﻨﺪهﻫﺎ، ﻗﻄﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﯿﺮون رزوهﻫﺎ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد.

اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻗﻄﺮ

ﺷﻤﺎرش و ﮔﺎم رزوهﻫﺎ

ﻣﺎﺷــﯿﻦ، ﺗــﺮاﮐﻢ رزوهی اﺗﺼــﺎل دﻫﻨــﺪهﻫــﺎ را در ﻫــﺮ اﯾــﻨﭻ (US) ﯾــﺎ ﮔــﺎم رزوهﻫــﺎ را در ﻣﯿﻠﯿﻤﺘــﺮ ﺗﻌﯿــﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ. (ﻣﺘﺮﯾﮏ) ﺑﺮای ﯾﮏ ﻗﻄﺮِ داده ﺷﺪه، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ رزوهی درﺷﺖ(اﺳﺘﺎﻧﺪارد)، رزوه رﯾﺰ و ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﻓـﻮق رﯾـﺰ،دردﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ.

اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻃﻮل

دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی اﺗﺼﺎل دﻫﻨﺪهﻫﺎ

پیچ ورق فلزی
ﭘﯿﭻﻫﺎی ورق ﻓﻠﺰی

ﭘﯿﭻﻫﺎی ﺗﻤﺎم رزوه ﺑﺎ ﻧﻘﺎﻃﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ورق ﻓﻠﺰی

ﭘﯿﭻ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎ رزوهﻫﺎی ﺑﺮﻧﺪه
ﭘﯿﭻﻫﺎی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎ رزوهﻫﺎی ﺑﺮﻧﺪه

ﭘﯿﭻﻫﺎی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎ ﻧﻘﺎط ﺑﺮﻧﺪه روی رزوهﻫﺎ

ﭘﯿﭻ ﻣﺎﺷﯿﻦ
ﭘﯿﭻﻫﺎی ﻣﺎﺷﯿﻦ

ﭘﯿﭻﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ رزوه ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻣﻬﺮه ﯾﺎ ﺳﻮراخﻫﺎی رزوه دار

ﭘﯿﭻ چوب
ﭘﯿﭻﻫﺎی ورق ﻓﻠﺰی

ﭘﯿﭻﻫﺎی ﺗﻤﺎم رزوه ﺑﺎ ﻧﻘﺎﻃﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ورق ﻓﻠﺰی

ﭘﯿﭻ ﺷﯿﺎردار
ﭘﯿﭻﻫﺎی ﺷﯿﺎردار

ﻣﺎﻧﻨﺪﭘﯿﭻﻫﺎی ﺣﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪه اﻣﺎ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل لبه های ﯾﮏ ﺷﯿﺎر ﺑﻪ تیغه ﺷﯿﺎر

ﭘﯿﭻ ﺣﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪه
ﭘﯿﭻﻫﺎی ﺣﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪه

ﭘﯿﭻﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺮ ﮔﺮد ﮐ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻌﯽ ﮐﻮﭼﮏ در زﯾﺮ آن دارﻧﺪ

ﭘﯿﭻ ﺷﺶ ﮔﻮﺷﻪ
ﭘﯿﭻﻫﺎی ﺷﺶ ﮔﻮﺷﻪ

ﭘﯿﭻﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺮ ﺷﺶ گوﺷﻪ ﺑﺎ رزوهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ مهره و ﺳﻮراخ ﺷﯿﺎردار به ﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ

ﭘﯿﭻ ﺧﻮد درﯾﻞ
ﭘﯿﭻﻫﺎی ﺧﻮد درﯾﻞ

ﭘﯿﭻ ورق ﻓﻠﺰی ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪی ﺧﻮد درﯾل

ﭘﯿﭻ ﭼﺸﻤﯽ
ﭘﯿﭻﻫﺎی ﭼﺸﻤﯽ

ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﭻ ﭼﺸﻤﯽ ﺑﺎ رزوهﻫﺎی ﭼﻮب ﺑﻪ ﺟﺎی رزوهﻫﺎی ﻣﺎﺷﯿﻦ

ﭘﯿﭻﻫﺎی ﭼﺸﻤﯽ

ﭘﯿﭻﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﻠﻘﻪی داﯾﺮه روی ﺳﺮ آن ﺑﺮای اﺗﺼﺎ ﻃﻨﺎب و زﻧﺠﯿﺮ

ﭘﯿﭻﻫﺎی ﺗأﺧﯿﺮ

ﭘﯿﭻﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ رزوه ﭼﻮب و نقاط ﺗﯿﺰ

ﭘﯿﭻ ﺳﻮﮐﺘﯽ
ﭘﯿﭻﻫﺎی ﺳﻮﮐﺘﯽ

ﺑﺎ ﻧﺎم ﺳﺮ آﻟﻦ ﺷﻨﺎﺧته ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ آﭼﺎر ﺷﺶ گوﺷﻪ آﻟﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ

ﭘﯿﭻ آﺳﺎﻧﺴﻮر
ﭘﯿﭻﻫﺎی آﺳﺎﻧﺴﻮر

ﭘﯿﭻﻫﺎﯾﯽ آﺳﺎﻧﺴﻮر اﻏﻠﺐ ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺣﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ و ﯾﮏ ﺳﺮ ﺑﺰرگ و ﻣﺴﻄﺢ دارﻧﺪ

ﭘﯿﭻ ﺷﺎﻧﻪ دار
ﭘﯿﭻﻫﺎی ﺷﺎﻧﻪ دار

ﭘﯿﭻﻫﺎی ﺷﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻟﻮﻻ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ

ﭘﯿﭻ U ﺷﮑﻞ
ﭘﯿﭻﻫﺎی U ﺷﮑﻞ

ﭘﯿﭻﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ U ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﻟﻮﻟﻪ ﯾﺎ ﺳﻄﻮح گرد. ﺑﺎ ﺧﻤﯿﺪﮔﯽ ﻣﺮﺑﻌﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ

ﭘﯿﭻ J ﺷﮑﻞ
ﭘﯿﭻﻫﺎی Jﺷﮑﻞ

ﭘﯿﭻﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ J ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﮔﺮهﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﭻ ﭼﺸﻤﯽ ﺑﺎز