اسباب بازی های ساخته شده با پیچ و مهره

By |1400-12-13 19:28:06 +00:00اسفند 13, 1400|آموزشی|

پیچ ها به صورت گسترده ای در زندگی انسان وارد شده اند. ابتدا در صنعت، سپس پزشکی و بعد از آن در هنر و ساخت اسباب بازی و ... .