تعطیلی ۷۰ درصد ظرفیت صنایع پیچ و مهره در سال جهش تولید

By |1400-3-30 10:52:44 +00:00شهریور 17, 1399|اخبار|

عضو هیئت مدیره تولیدکنندگان پیچ و مهره گفت: 70 درصد ظرفیت کارخانجات تولید پیچ و مهره به علت نبود مواد اولیه غیر فعالند.