تعطیلی ۷۰ درصد ظرفیت صنایع پیچ و مهره در سال جهش تولید

1400-3-30 10:52:44 +00:00

عضو هیئت مدیره تولیدکنندگان پیچ و مهره گفت: 70 درصد ظرفیت کارخانجات تولید پیچ و مهره به علت نبود مواد اولیه غیر فعالند.