پیچ آلن باسر (سر آلنی)

By |1400-7-20 09:15:27 +00:00شهریور 30, 1400|صنعتی|

پیچ های آلن با سر یا سر آلنی پیچ هایی با سوراخ شش ضلعی برای قرار گرفتن آچار آلن در سر خود هستند. وجود سر آلن خور در این پیچ ها این امکان را فراهم می کند که قابلیت باز و بسته شدن در فضاهای کوچک یا نامناسب را داشته باشد