سازه های پیچ و مهره

1400-7-20 09:22:11 +00:00

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺗﺼﺎﻻت در ﺳﺎزه های ﻓﻮﻻدی ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺳﺎزه ها ﺑﻮده و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻓﻮﻻدی ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺸﮑﻞ ﺟﻮﺷﮑﺎری اﺗﺼﺎﻻت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.

سازه های پیچ و مهره1400-7-20 09:22:11 +00:00

پیشنهاد وزارت صنعت برای رقابت عادلانه شهرک‌های صنعتی

1400-7-20 09:23:08 +00:00

شهرک‌های ص‍نعتی غیردولتی از مزایای قانونی شهرک‌های صن‍عتی موضوع این قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک‌‌های صنعتی ایران برخوردار خواهند شد.

پیشنهاد وزارت صنعت برای رقابت عادلانه شهرک‌های صنعتی1400-7-20 09:23:08 +00:00

ﭘﯿﭻ و ﻣﻬﺮه ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت

1400-7-20 09:23:34 +00:00

ﭘﯿﭻ وﻣﻬﺮه ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ از ﭘﯿﭻﻫﺎی ﭼﻮب ﻗﻮﯾﺘﺮ ﺑﻮده، رزوهﻫﺎی ﻇﺮﯾﻒﺗﺮی دارﻧﺪ و دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺳﺎخته ﺷﺪه اﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻬﺮه ﯾﺎ ﺳﻮراخﻫﺎی رزوه دار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﭘﯿﭻ و ﻣﻬﺮه ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت1400-7-20 09:23:34 +00:00

راﺑﻄﻪ ﮔﺸﺘﺎور- ﻧﻴﺮو در ﭘﻴﭻ و ﻣﻬﺮه ﻫﺎ

1400-7-20 09:24:45 +00:00

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ روش اﻧﺪازه ﮔﻴﺮى و ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺸـﺘﺎور ﻳـﻚ روش ﻋﻤـﻮﻣﻰ و ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اى ﺑﺮاى ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺮوى داﺧﻠﻰ ﭘﻴﭻ اﺳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎى اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗـﺮار ﻣﻰ ﮔﻴﺮد.

راﺑﻄﻪ ﮔﺸﺘﺎور- ﻧﻴﺮو در ﭘﻴﭻ و ﻣﻬﺮه ﻫﺎ1400-7-20 09:24:45 +00:00

یارانه پرداختی قیمت برق به صنایع بزرگ کاهش یافت

1400-3-30 10:47:34 +00:00

سخنگوی صنعت برق کشور گفت: با مصوبه مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال۱۴۰۰، یارانه قیمت برق تنها برای صنایع بزرگ کاهش یافته و این موضوع شامل حال صنایع کوچک و متوسط نمی شود و نباید بهانه ای برای افزایش قیمت کالاها باشد.

یارانه پرداختی قیمت برق به صنایع بزرگ کاهش یافت1400-3-30 10:47:34 +00:00
Go to Top