سازه های پیچ و مهره

By |1400-7-20 09:22:11 +00:00اسفند 22, 1399|صنعتی|

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺗﺼﺎﻻت در ﺳﺎزه های ﻓﻮﻻدی ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺳﺎزه ها ﺑﻮده و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻓﻮﻻدی ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺸﮑﻞ ﺟﻮﺷﮑﺎری اﺗﺼﺎﻻت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 2

پیشنهاد وزارت صنعت برای رقابت عادلانه شهرک‌های صنعتی

By |1400-7-20 09:23:08 +00:00اسفند 17, 1399|اخبار|

شهرک‌های ص‍نعتی غیردولتی از مزایای قانونی شهرک‌های صن‍عتی موضوع این قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک‌‌های صنعتی ایران برخوردار خواهند شد.

دیدگاه‌ها برای پیشنهاد وزارت صنعت برای رقابت عادلانه شهرک‌های صنعتی بسته هستند

ﭘﯿﭻ و ﻣﻬﺮه ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت

By |1400-7-20 09:23:34 +00:00اسفند 15, 1399|صنعتی|

ﭘﯿﭻ وﻣﻬﺮه ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ از ﭘﯿﭻﻫﺎی ﭼﻮب ﻗﻮﯾﺘﺮ ﺑﻮده، رزوهﻫﺎی ﻇﺮﯾﻒﺗﺮی دارﻧﺪ و دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺳﺎخته ﺷﺪه اﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻬﺮه ﯾﺎ ﺳﻮراخﻫﺎی رزوه دار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

دیدگاه‌ها برای ﭘﯿﭻ و ﻣﻬﺮه ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت بسته هستند

راﺑﻄﻪ ﮔﺸﺘﺎور- ﻧﻴﺮو در ﭘﻴﭻ و ﻣﻬﺮه ﻫﺎ

By |1400-7-20 09:24:45 +00:00اسفند 11, 1399|صنعتی|

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ روش اﻧﺪازه ﮔﻴﺮى و ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺸـﺘﺎور ﻳـﻚ روش ﻋﻤـﻮﻣﻰ و ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اى ﺑﺮاى ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺮوى داﺧﻠﻰ ﭘﻴﭻ اﺳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎى اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗـﺮار ﻣﻰ ﮔﻴﺮد.

دیدگاه‌ها برای راﺑﻄﻪ ﮔﺸﺘﺎور- ﻧﻴﺮو در ﭘﻴﭻ و ﻣﻬﺮه ﻫﺎ بسته هستند

یارانه پرداختی قیمت برق به صنایع بزرگ کاهش یافت

By |1400-3-30 10:47:34 +00:00اسفند 11, 1399|اخبار|

سخنگوی صنعت برق کشور گفت: با مصوبه مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال۱۴۰۰، یارانه قیمت برق تنها برای صنایع بزرگ کاهش یافته و این موضوع شامل حال صنایع کوچک و متوسط نمی شود و نباید بهانه ای برای افزایش قیمت کالاها باشد.

دیدگاه‌ها برای یارانه پرداختی قیمت برق به صنایع بزرگ کاهش یافت بسته هستند

Go to Top