شهرک های صنعتی بزرگ جهان

1400-7-20 09:21:13 +00:00

بسیاری ازکشورهای جهان که به توسعه خود توجه دارند با سرمایه گذاری های کلان سعی در توسعه و ایجاد شهرک های صنعتی خود با اهداف جذب سرمایه های خارجی را دارند.

شهرک های صنعتی بزرگ جهان1400-7-20 09:21:13 +00:00

بررسی تأثیر عمق نفوذ پیچ

1400-7-20 09:21:29 +00:00

در این تحقیق تأثیر عمق نفوذ در سطح و لبه چندسازه چوب پلاستیک انجام شد.نتایج نشان داد که با افزایش عمق نفوذ پیچ از 6 به 12 میلیمتر، توان نگهداری پیچ افزایش می یابد.

بررسی تأثیر عمق نفوذ پیچ1400-7-20 09:21:29 +00:00
Go to Top