آزﻣﻮﻧﻬﺎى ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻰ ﭘﻴﭻ وﻣﻬﺮه ﻫﺎ

By |1400-7-20 09:25:04 +00:00اسفند 8, 1399|صنعتی|

آزﻣﻮﻧﻬـﺎى ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻰ ﻣﻬﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻴﭻ وﻣﻬﺮه ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از آزﻣﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﺸﺸﻰ ﭘﻴﭻ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﺸﺸﻰ ﻣﻬﺮه، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮاص ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻰ ﺟﻨﺲ ﭘﻴﭻ، آزﻣﻮن ﺳﺨﺘﻰ ﭘﻴﭻ وﻣﻬﺮه و ... .

دیدگاه‌ها برای آزﻣﻮﻧﻬﺎى ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻰ ﭘﻴﭻ وﻣﻬﺮه ﻫﺎ بسته هستند

دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی هاىﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﭘﻴﭻ و ﻣﻬﺮهﻫﺎ

By |1400-7-20 09:25:36 +00:00اسفند 8, 1399|صنعتی|

ﭘﻴﭻ و ﻣﻬﺮه ﻫﺎ را از ﻟﺤﺎظ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻰ ﭼﻮن ﺷﻜﻞ ﻫﻨﺪﺳﻰ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻰ، ﺟﻨﺲ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ، ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻄﺤﻰ وﻏﻴﺮه ﻣﻰ ﺗﻮان آﻧﻬـﺎ را ﻃﺒﻘـﻪ ﺑﻨﺪى ﻛﺮد.

 4

ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻛﻠﻰ درﺑﺎره ﭘﻴﭻ و ﻣﻬﺮه ﻫﺎ

By |1400-7-20 09:26:17 +00:00اسفند 3, 1399|صنعتی|

ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻰ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ و ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ﻣـﻰ ﺗـﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻗﻄﻌﺎت (پیچ و مهره ها) ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎده، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎى ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮﻋﻰ داﺷﺘﻪ و ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻃﺮاﺣﻰ آﻧﻬﺎ دﻗـﺖ و رﻳﺰﺑﻴﻨـﻰ ﺧﺎﺻﻰ را ﻣﻰ ﻃﻠﺒﺪ.

دیدگاه‌ها برای ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻛﻠﻰ درﺑﺎره ﭘﻴﭻ و ﻣﻬﺮه ﻫﺎ بسته هستند

پیچ و مهره

By |1400-7-20 09:26:34 +00:00اسفند 1, 1399|صنعتی|

اگر روی یک میله دنده های مارپیچی ایجاد کنیم،در واقع پیچ ساخته ایم و چنانچه شیارهای ایجاد شده در سطح داخلی آن ایجاد شود مهره بوجود می آید.در واقع پیچ ها عکس مهره ها هستند.

دیدگاه‌ها برای پیچ و مهره بسته هستند

سوپر آلیاژها

By |1400-7-20 09:27:02 +00:00بهمن 24, 1399|صنعتی, فن آوری|

همانطور که از نام سوپر آلیاژها مشخص هست پیچ های ساخته شده ازآلیاژهای فوق العاده، مقاومت مکانیکی، پایداری سطح، مقاومت در برابر خوردگی و مقاومت در برابر خزش در دماهای بالا را دارند.

 1

تورم نقطه به نقطه تولید کننده صنعتی به ۷۷ درصد رسید

By |1400-3-30 10:50:23 +00:00بهمن 18, 1399|اخبار|

مرکز آمار اعلام کرد: میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در فصل پاییز ١٣٩٩ نسبت به فصل پاییز ١٣٩٨، ٧٧.٣ درصد افزایش یافت.

دیدگاه‌ها برای تورم نقطه به نقطه تولید کننده صنعتی به ۷۷ درصد رسید بسته هستند

افزایش قیمت فلزات اساسی

By |1400-3-30 10:50:41 +00:00بهمن 17, 1399|اخبار|

اقتصاد نیوز : روند افزایشی قیمت در فلزات آلومینیوم، مس و روی آغاز شده که به نظر می‌رسد خوشبینی نسبت به واکسن کرونا عامل این افزایش است

دیدگاه‌ها برای افزایش قیمت فلزات اساسی بسته هستند

چرا برق در شهرک‌های صنعتی بدون اطلاع رسانی قطع می‌شود؟

By |1400-3-30 10:51:09 +00:00بهمن 13, 1399|اخبار|

مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق کشور، با اشاره به چالش‌های قطع برق شهرک‌های صنعتی که موجب خسارت به دستگاه‌های برق آنها شده است، گفت: با توجه به هوای سرد و مصرف بالای گاز اولویت نخست ما تامین برق بخش خانگی و بیمارستان‌ها است.

دیدگاه‌ها برای چرا برق در شهرک‌های صنعتی بدون اطلاع رسانی قطع می‌شود؟ بسته هستند

Go to Top