آزﻣﻮﻧﻬﺎى ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻰ ﭘﻴﭻ وﻣﻬﺮه ﻫﺎ

1400-7-20 09:25:04 +00:00

آزﻣﻮﻧﻬـﺎى ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻰ ﻣﻬﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻴﭻ وﻣﻬﺮه ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از آزﻣﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﺸﺸﻰ ﭘﻴﭻ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﺸﺸﻰ ﻣﻬﺮه، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮاص ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻰ ﺟﻨﺲ ﭘﻴﭻ، آزﻣﻮن ﺳﺨﺘﻰ ﭘﻴﭻ وﻣﻬﺮه و ... .

آزﻣﻮﻧﻬﺎى ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻰ ﭘﻴﭻ وﻣﻬﺮه ﻫﺎ1400-7-20 09:25:04 +00:00

دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی هاىﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﭘﻴﭻ و ﻣﻬﺮهﻫﺎ

1400-7-20 09:25:36 +00:00

ﭘﻴﭻ و ﻣﻬﺮه ﻫﺎ را از ﻟﺤﺎظ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻰ ﭼﻮن ﺷﻜﻞ ﻫﻨﺪﺳﻰ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻰ، ﺟﻨﺲ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ، ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻄﺤﻰ وﻏﻴﺮه ﻣﻰ ﺗﻮان آﻧﻬـﺎ را ﻃﺒﻘـﻪ ﺑﻨﺪى ﻛﺮد.

دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی هاىﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﭘﻴﭻ و ﻣﻬﺮهﻫﺎ1400-7-20 09:25:36 +00:00

ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻛﻠﻰ درﺑﺎره ﭘﻴﭻ و ﻣﻬﺮه ﻫﺎ

1400-7-20 09:26:17 +00:00

ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻰ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ و ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ﻣـﻰ ﺗـﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻗﻄﻌﺎت (پیچ و مهره ها) ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎده، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎى ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮﻋﻰ داﺷﺘﻪ و ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻃﺮاﺣﻰ آﻧﻬﺎ دﻗـﺖ و رﻳﺰﺑﻴﻨـﻰ ﺧﺎﺻﻰ را ﻣﻰ ﻃﻠﺒﺪ.

ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻛﻠﻰ درﺑﺎره ﭘﻴﭻ و ﻣﻬﺮه ﻫﺎ1400-7-20 09:26:17 +00:00

سوپر آلیاژها

1400-7-20 09:27:02 +00:00

همانطور که از نام سوپر آلیاژها مشخص هست پیچ های ساخته شده ازآلیاژهای فوق العاده، مقاومت مکانیکی، پایداری سطح، مقاومت در برابر خوردگی و مقاومت در برابر خزش در دماهای بالا را دارند.

سوپر آلیاژها1400-7-20 09:27:02 +00:00

تورم نقطه به نقطه تولید کننده صنعتی به ۷۷ درصد رسید

1400-3-30 10:50:23 +00:00

مرکز آمار اعلام کرد: میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در فصل پاییز ١٣٩٩ نسبت به فصل پاییز ١٣٩٨، ٧٧.٣ درصد افزایش یافت.

تورم نقطه به نقطه تولید کننده صنعتی به ۷۷ درصد رسید1400-3-30 10:50:23 +00:00

افزایش قیمت فلزات اساسی

1400-3-30 10:50:41 +00:00

اقتصاد نیوز : روند افزایشی قیمت در فلزات آلومینیوم، مس و روی آغاز شده که به نظر می‌رسد خوشبینی نسبت به واکسن کرونا عامل این افزایش است

افزایش قیمت فلزات اساسی1400-3-30 10:50:41 +00:00

چرا برق در شهرک‌های صنعتی بدون اطلاع رسانی قطع می‌شود؟

1400-3-30 10:51:09 +00:00

مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق کشور، با اشاره به چالش‌های قطع برق شهرک‌های صنعتی که موجب خسارت به دستگاه‌های برق آنها شده است، گفت: با توجه به هوای سرد و مصرف بالای گاز اولویت نخست ما تامین برق بخش خانگی و بیمارستان‌ها است.

چرا برق در شهرک‌های صنعتی بدون اطلاع رسانی قطع می‌شود؟1400-3-30 10:51:09 +00:00
Go to Top