آبکاری پیچ و مهره

1400-7-20 09:20:54 +00:00

هر چند که پوشش روی از فولاد گالوانیزه شده در برابر خوردگی محافظت می کند، اما به محض تماس قطعه گالوانیزه شده با سایر اجزای فلزی سازه، خطر خوردگی گالوانیکی با تشکیل یک زوج دوفلزی وجود خواهد داشت

آبکاری پیچ و مهره1400-7-20 09:20:54 +00:00
Go to Top