از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از آزﻣﻮﻧﻬﺎى ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻴﭻ وﻣﻬﺮه ﻫﺎ اﺳﺖ. آزﻣﻮﻧﻬـﺎى ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻰ ﻣﻬﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻴﭻ وﻣﻬﺮه ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از آزﻣﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﺸﺸﻰ ﭘﻴﭻ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﺸﺸﻰ ﻣﻬﺮه، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮاص ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻰ ﺟﻨﺲ ﭘﻴﭻ، آزﻣﻮن ﺳﺨﺘﻰ ﭘﻴﭻ وﻣﻬﺮه و ﻏﻴﺮه. اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻬﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ASTM F606M اﺳﺖ.

آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎى ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻛﺸﺸﻰ ﭘﻴﭻ وﻣﻬﺮه ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﻰ ﮔﻴﺮد، ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى آزﻣﺎﻳﺶ ﭘﻴﭻ، ﭘﻴﭻ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ رزوه دار داﺧﻠﻰ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺬﻛﻮر از ﻟﺤﺎظ اﺳﺘﺤﻜﺎم و ﺳﺨﺘﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﭘﻴﭻ وﻣﻬﺮه ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاى آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻬﺮه ﻫﻢ روﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮده ﺗﻨﻬﺎ ﻗﻄﻌﻪ رزوه دار ﺧﺎرﺟﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﺮه ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ از ﺳﺨﺘﻰ و اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺑﺎﻻﺗﺮى ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻣﻰ ﺗﻮان ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻰ ﺟﻨﺲ ﭘﻴﭻ آﻧﺮا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪ آزﻣﻮن ﻛﺸﺶ ﻣﺎﺷﻴﻨﻜﺎرى ﻧﻤﻮده ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار داد.

از اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎ اﺳﺘﺤﻜﺎم ﭘﻴﭻ وﻣﻬﺮه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻰ ﺷـﻮد وﻟـﻰ از آﻧﺠـﺎ ﻛـﻪ در ﺑﺴـﻴﺎرى از ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ ﭘﻴﭻ وﻣﻬﺮه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻰ ﺗﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﻴﭻ وﻣﻬﺮه را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣـﻞ ﻣـﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار داداﻟﺒﺘﻪ. ﺷﺮط اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ آن اﺳﺖ ﻛﻪ اوﻻً ﭘﻴﭻ وﻣﻬﺮه در ﻳﻚ رده اﺳﺘﺤﻜﺎﻣﻰ ﻗﺮار داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ، ﻣﺜﻼً ﭘﻴﭻ رده 8.8 ﺑﺎ ﻣﻬﺮه رده 8ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد و ﺛﺎﻧﻴﺎً ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﻬﺮه از ٧/٠ ﻗﻄﺮ ﻧﺎﻣﻰ آن ﻛﻤﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷـﺪ. اﻟﺒﺘـﻪ ﺑـﺮاى ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻤﺸﻰ ﻛﻠﮕﻰ ﭘﻴﭻ (ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻰ از ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ) از آزﻣﺎﻳﺶ ﻛﺸﺶ ﺑـﺎ ﮔـﻮه ﻫـﻢ درﻣﻮرد ﭘﻴﭻ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﺷﻮد. در ﺷﻜﻞ زیر ﺷﻤﺎﻳﻰ از ﺑﺮﺧﻰ از آزﻣﻮﻧﻬﺎى ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻰ ﭘﻴﭻ ﻣﻬﺮه آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. آزﻣﻮن ﺳﺨﺘﻰ ﻫﻢ از ﺟﻤﻠﻪ آزﻣﻮﻧﻬﺎى ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﻘﺎط ﻣﺸﺨﺼﻰ از ﭘﻴﭻ و ﻣﻬﺮه اﻧﺠﺎم ﻣﻰ ﺷـﻮد.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از آزﻣﻮن ﺑﺮش ﭘﻴﭻ ﺑﺮاى ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﭘﻴﭻ ﺗﺤﺖ ﺑﺎر ﺑﺮﺷﻰ ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﻴﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﺷﻮد. ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬـﻢ در ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮاص ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻰ- ﻫﻨﺪﺳﻰ ﺧﻮد ﭘﻴﭻ ﻳﺎ ﻣﻬﺮه و ﻳﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻮﻣﻰ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﻴﺴﺖ.

آزﻣﻮﻧﻬﺎى ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻰ ﭘﻴﭻ وﻣﻬﺮه ﻫﺎ
آزﻣﻮﻧﻬﺎى ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻰ ﭘﻴﭻ وﻣﻬﺮه
آزﻣﻮﻧﻬﺎى ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻰ ﭘﻴﭻ وﻣﻬﺮه