پیچ ها در طبیعت

1400-7-20 09:19:53 +00:00

در طبیعت بیش از یک میلیون چیز به شکل پیچ وجود دارد.بسیاری از گیاهان، میوه ها، قسمت هایی از حیوانات و حشرات و ... از پیچ ها در وجود خود بهره برده اند.