اسباب بازی های ساخته شده با پیچ و مهره

By |1400-12-13 19:28:06 +00:00اسفند 13, 1400|آموزشی|

پیچ ها به صورت گسترده ای در زندگی انسان وارد شده اند. ابتدا در صنعت، سپس پزشکی و بعد از آن در هنر و ساخت اسباب بازی و ... .

 0

باز کردن پیچ های سخت

By |1400-7-20 09:16:43 +00:00مرداد 3, 1400|آموزشی|

سرکه برای پیچ هایی که زنگ زده یا دچار رسوب و جرم گرفتگی شده اند یک معجزه گر است. روش های باز کردن پیچ و مهره هایی که در اثر عوامل مختلف در جای خود قفل شده اند را خواهیم خواند.

 0

Go to Top