بهره‌مندی شهرک‌های ص‍نعتی غیردولتی از مزایای قانونی شهرک‌ه‍ای صنعتی

به گزارش خبرگزاری صنایع، به استناد تبصره (۲) ماده (۲) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، شهرک‌های صنعتی دولتی از پرداخت عوارض تغییر کاربری مستثنی می‌باشند و همچنین مطابق ماده (۵) آئین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره (۵) بند (الف) ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن، شهرک‌های ص‍نعتی غیردولتی از مزایای قانونی شهرک‌های صن‍عتی موضوع این قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک‌‌های صنعتی ایران برخوردار خواهند شد.

در همین راستا، وزارت صنع‍ت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های ص‍‍ن‍عتی ایران) در راستای شمول شهرک‌ها و نواحی صن‍عتی غیردولتی از مزایای شهرک‌های ص‍نع‍تی و با توجه به این‌که این امر مستلزم اضافه نمودن این طرح‌ها به مصادیق بند (ز) آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها می‌باشد، پیشنهاد اصلاح بند مذکور از آئین نامه اجرایی قانون یاد شده را برای سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارائه نموده است.

به موجب اصلاحیه فوق، (شهرک‌ها و نواحی صن‍عتی غیردولتی) به مصادیق طرح‌های خدمات عمومی مورد نیاز عموم مردم مندرج در جدول مربوط افزوده می‌شود.

شایان ذکر است، پیشنهاد مذکور هم اکنون در سیر مراحل بررسی در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دفتر هیئت دولت قرار دارد.

منبع : خبرگزاری صنایع