دانستنی ها1402-6-21 18:09:46 +00:00
Loading...

اگر در صنعت خود ایده ای دارید، ما در کنار شما هستیم

قیمت روز فلزات
22 1399

سازه های پیچ و مهره

By |صنعتی|

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺗﺼﺎﻻت در ﺳﺎزه های ﻓﻮﻻدی ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺳﺎزه ها ﺑﻮده و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻓﻮﻻدی ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺸﮑﻞ ﺟﻮﺷﮑﺎری اﺗﺼﺎﻻت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.

26 1400

بررسی تأثیر عمق نفوذ پیچ

By |صنعتی|

در این تحقیق تأثیر عمق نفوذ در سطح و لبه چندسازه چوب پلاستیک انجام شد.نتایج نشان داد که با افزایش عمق نفوذ پیچ از 6 به 12 میلیمتر، توان نگهداری پیچ افزایش می یابد.

15 1399

ﭘﯿﭻ و ﻣﻬﺮه ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت

By |صنعتی|

ﭘﯿﭻ وﻣﻬﺮه ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ از ﭘﯿﭻﻫﺎی ﭼﻮب ﻗﻮﯾﺘﺮ ﺑﻮده، رزوهﻫﺎی ﻇﺮﯾﻒﺗﺮی دارﻧﺪ و دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺳﺎخته ﺷﺪه اﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻬﺮه ﯾﺎ ﺳﻮراخﻫﺎی رزوه دار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

Go to Top