بررسی تأثیر عمق نفوذ پیچ بر توان نگهداری پیچ در سطح و لبه چندسازه چوب و پلاستیک

چندﺳﺎزهﻫـﺎی ﭼـﻮب ﭘﻼستیک ﮔـﺮوه ﺟﺪﻳـﺪی از ﻣـﻮاد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻴﺎن اﺧﻴﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﻧﻴﺰ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از ﺻﻨﻌﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧـﺪ در ﺳـﺎﺧﺖ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻣﺤﺪوده ﮔﺴﺘﺮده ای از ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﭘـﺮوﭘﻴﻠﻦ،ﭘلی اﺗﻴﻠﻦ، ﭘلی وﻳﻨﻴﻞ ﻛﻠﺮاﻳﺪ، ﭘلی اﺳﺘﺎﻳﺮن، ﭘلی اﺳﺘﺮ و ﻏﻴﺮه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺮﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﺳـﻠﻮﻟﺰی ﺷـﺎﻣﻞ آرد ﭼـﻮب، اﻟﻴـﺎف ﻛﺘﺎن،ﻛﻨﻒ، ﺧﻴﺰران (ﺑﺎﻣﺒﻮ)، ﻛﺎه و ﻏﻴﺮه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. اﻳﻦ ﻣﻮاد می ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎزهﻫﺎی ﭼﻮبی ﺑـﺮای ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎی درونی و ﺑﻴﺮونی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.

اﮔﺮﭼﻪ در ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎزهﻫﺎی ﭼﻮبی اﺗﺼﺎلﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یکی از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ اﺟﺰاء ﺑﻪ ﺷﻤﺎر می روﻧـﺪ، اﻣـﺎ ﺷـﻨﺎﺧﺖ کمی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد در واﻗﻊ اﺗـﺼﺎل ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻋـﻀﻮﻫﺎ ﭘﻴﻮستگی داده و ﺑﻪ ﺳﺎزه اﺳﺘﺤﻜﺎم میﺑﺨـﺸﻨﺪ به طـﻮر کلی ﻫﻤﻪ ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﻣﻔﻬـﻮم ﻛـﻪ اﺳـﺘﺤﻜﺎم ﻳـک زﻧﺠﻴـﺮ ﺑـﻪ اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺿﻌﻴﻒﺗﺮﻳﻦ ﺣﻠﻘـه آن بستگی داﺷـﺘﻪ و اﺗـﺼﺎل ﻫﺎی حلقه ﺑﺤﺮانی ﺑﻴﻦ اﺟـﺰای ﻳـک ﺳـﺎزه ﺑـﻮده، آﮔـﺎهی ﻛﺎﻣﻞ دارﻧﺪ از اﻳﻦ رو ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻫﻤﻴﺖ اﺗﺼﺎل درﺳـﺖ ﺳﺒﺐ ﺷﻜﺴﺖ ﺳﺎزه ای در ﻧﺘﻴﺠه اﺗﺼﺎلﻫﺎی ﺿﻌﻴﻒ میﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﻛﻪ اﺗﺼﺎلﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺳﺖ ﻃﺮاحی ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛـﺎرﺑﺮد ﻳـﺎ ﻣـﺼﺮف به ﺻﻮرت اﻳﻤﻦ، ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه و ﺷﻜـﺴﺖ،ﺑﺎرﻫﺎی وارده را ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ.

یکی از اﻣﺘﻴﺎزﻫﺎی اصلی ﭼـﻮب و ﭼﻨﺪﺳـﺎزه های آن ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎدهﺳﺎزه ای اﻳﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﺎدگی میﺗـﻮان اﺟــﺰا ی ﺳــﺎزه آﻧﻬــﺎ را ﺑــﺎ داﻣﻨــﻪ ﮔــﺴﺘﺮده ای از اﺗــﺼﺎل دﻫﻨﺪهﻫﺎ ﻧﻮاع ﭼﺴﺐ ﻫﺎ و اﺗﺼﺎل دﻫﻨﺪهﻫﺎی ﻣﻜﺎنیکی ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻛﺮد. اﺗـﺼﺎل در ﺳـﺎزه ﻫـﺎی چوبی اﻋـﻢ از ﻣﺒﻠﻤﺎن ﻳﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﭼﻮبی ﺑﻪ معنی ﻣﺘـﺼﻞ ﺷـﺪن دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻋﻀﻮ ﺑﺎ یک اﺗﺼﺎل دﻫﻨـﺪه ﻣـی ﺑﺎﺷـﺪ در ﻣﺒﻠﻤـﺎن اﺗﺼﺎل را می توان ﺑﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﻛﺮدن دو ﺳﻄﺢ ﭼﻮب ﺑﺎ ﭼﺴﺐ، درﮔﻴﺮ ﻛﺮدن ﻋﻀﻮﻫﺎی چوبی در ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﺑـﻪ ﻛــﺎرﮔﻴﺮ ی ﭼــﺴﺐ و ﻳــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از اﺗــﺼﺎل دﻫﻨــﺪه ﻫــﺎی مکانیکی اﻳﺠﺎد ﻛﺮد اﻣﺎ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی چوبی ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﻌﻤﻮل از اﺗﺼﺎل دﻫﻨﺪه ﻫﺎی مکانیکی ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣـﻴﺦ، ﭘـﻴﭻ چوبی، ﭘﻴﭻ ﺳﺮﻣﻬﺮه ای، ﭘﻴﭻ ماشینی و ﻏﻴﺮه ﺑـﺮای اﺗـﺼﺎل ﻋﻀﻮﻫﺎی چوبی ﺑﻪ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ اﺳـﺘﻔﺎده می شود ﺑﻪ ﺑﺮرسی ﺗـﻮان ﻧﮕﻬـﺪاری ﭘـﻴﭻ در ﺗﺨﺘﻪ ﻓﻴﺒﺮ ﺑﺎ ﭼﮕﺎلی ﻣﺘﻮﺳﻂ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻧﺸﺎن داد، ﺗﻮان ﻧﮕﻬﺪاری ﭘـﻴﭻ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ اﻧـﺪازه ﺳـﻮراخ ﭘﻴﺶﺳﺎﺧﺘﻪ ﺗﺎ ﻗﻄﺮ ﻗﺴﻤﺖ رزوه ﻧﺸﺪه ﺑﺪﻧـﻪ ﭘـﻴﭻ اﻓـﺰاﻳﺶ می یابد و ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳـﻦ ﻧﻘﻄـﻪ ﺗـﺎ رﺳـﻴﺪن ﻗﻄـﺮ ﺳﻮراخ ﭘﻴﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ واقعی ﭘـﻴﭻ ﻛـﺎﻫﺶ می یابدﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻗﻄﺮ ﺳﻮراخ ﭘﻴﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻣﻨﺎﺳﺐ می توان ﺗﻮان ﻧﮕﻬـﺪاری ﭘـﻴﭻ را در ﺗﺨﺘـﻪ ﻓﻴﺒﺮ ﺑﺎ چگالی ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺗـﺎ 13 اﻓـﺰاﻳﺶ داد اردیل و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺎ ﺑﺮرسی ﺗﻮان ﻧﮕﻬﺪاری ﭘﻴﭻ در ﺳﻄﺢ و ﻟﺒﻪ ﺗﺨﺘﻪ ﻻﻳﻪ و ﺗﺨﺘﻪ ﺗﺮاﺷﻪ ﺟﻬـﺖ دار درﻳﺎﻓﺘﻨـﺪ ﻛـﻪ ﺗـﻮان ﻧﮕﻬﺪاری ﭘﻴﭻ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ و ﻋﻤﻖ ﻧﻔـﻮذ ﭘـﻴﭻ و چگالی ﺗﺨﺘـﻪ بستگی دارد. ﻫﻤﭽﻨــﻴﻦ آﻧــﺎن ﺑﻴــﺎن داﺷــﺘﻨﺪ ﻛــﻪ ﺗــﻮان ﻧﮕﻬﺪار ی ﭘﻴﭻ در ﭼﻨﺪ ﺳـﺎزهﻫـﺎ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻗـﺴﻤﺖ ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﺳﻄﺢ و ﻟﺒﻪ ﺗﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوت دارد ﻛـﻪ ﻋﻠﺖ آن را ﺑﻪ ﻧﻮع ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و متغیرهای ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ داﻧــﺴﺘﻨﺪ، ﮔــﺰارش ﻛــﺮد ﻛــﻪ ﺗــﻮان ﻧﮕﻬﺪاری ﭘﻴﭻ در ﻟﺒﻪ ﺗﺨﺘﻪ ﺧﺮده ﭼـﻮب ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﻄﺢ رویی 75 درصد اﺳﺖ و ﻋﻨﻮان ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺟﺮم وﻳﮋه ﺗﺨﺘﻪ، ﻗﻄﺮ اﺗﺼﺎل دﻫﻨﺪه، ﻃﻮل ﻧﻔﻮذ و چسبندگی درونی ﺗﺨﺘـﻪ اﺳﺖ.

ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎلی و ﻫﻤﻜﺎران ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺗﺼﺎل ﻫﺎ در ﭼﻨﺪﺳـﺎزه ﭼـﻮب پلاستیک ﺑـﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺎده چوبی آن بستگی دارد ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرسیﻫﺎی آﻧﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﺎده ﭘﺮﻛﻨﻨﺪه ﺗﺎ ﻛﻤﺘﺮ از 60 درﺻﺪ، ﺗﻮان ﻧﮕﻬﺪار ی در ﭼﻮب ﭘﻼستیک ﺑﻴـﺸﺘﺮ از ﺗﺨﺘـﻪ ﻓﻴﺒﺮ ﺑﺎ چگالی ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺗﺨﺘﻪ ﺧﺮده ﭼﻮب می باشد، اﻣـﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﻳـﻦ ﻣﻴـﺰان اﻳـﻦ روﻧـﺪ ﻣﻌﻜـﻮس می شود.

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ اﺗـﺼﺎل کششی ﭘﻴﭻ و ﻣـﻴﺦ در ﭼﻨـﺪ ﺳـﺎزه ﺗﻮﻟﻴـﺪی از آرد ﺳـﺎﻗﻪ ﺑـﺮﻧﺞ، پلی ﭘﺮوﭘﻴﻠﻦ را ﻣﻮرد ﺑﺮرسی ﻗﺮار دادﻧﺪ آﻧﺎن ﺑﻴﺎن داﺷـﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ درﺻـﺪ وزنی آرد ﺳـﺎﻗﻪ ﺑـﺮﻧﺞ ﺑﺎﻋـﺚ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭘﻴﭻ و ﻣﻴﺦ ﺷﺪه و اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎزﮔﺎرﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﻋـﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎ می شود.

ﻣﻮاد و روشﻫﺎ

در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ از ﺗﺨﺘـﻪ ﻫـﺎی ﭼـﻮب پلاستیک ﺗﻮﻟﻴـﺪی ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ملج ﭼﻮب ﮔﺮﮔﺎن ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ اسمی 16 میلیﻣﺘـﺮ و اﺑﻌﺎد 100×100×1 /4  سانتی ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ در ﺳﺎﺧﺖ ﭼﻮب پلاستیک ﻣﻮرد آزﻣﻮن 80 درﺻﺪ آرد ﭼـﻮب ﻣﺨﻠﻮط ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی صنعتی، 20 درﺻـﺪ پلی ﭘـﺮوﭘﻴﻠﻦ و 2 درﺻﺪ ﺳﺎزﮔﺎرﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪﻛﺎر رﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ بعضی از ویژگیﻫﺎی ﺗﺨﺘﻪ ﭼﻮب پلاستیک ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮده ﺷـﺪه در ﺟـﺪول 1 اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن ﺑﺮ رو ی ﺗﺨﺘﻪﻫﺎی ﭼﻮب پلاستیک، از ﭘﻴﭻﻫﺎی ﺧﻮدﻛﺎر ﺷﻤﺎره 6 ﺑﺎ ﻗﻄﺮ 3 میلیﻣﺘﺮ و ﻃﻮل 25 میلیﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺳﺮ ﺗﺨـﺖ و ﺷـﻜﺎف دو ﺳﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.

ﺟﺪول 1: ویژگیﻫﺎی ﺗﺨﺘﻪ ﭼﻮب پلاستیک ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده

ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی آزمایشی در اﻳﻦ بررسی،در آﻏـﺎز ﻗﻄﻌﻪﻫﺎی ﭼﻮب پلاستیک ﺑﻪ اﺑﻌﺎد 1/6× 2×6 سانتیﻣﺘـﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺎ اره ﮔﺮد از ورق اصلی ﺑﺮﻳـﺪه ﺷـﺪ و ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻣﺘﻌﺎدل ﺳﺎزی ﺑﻪ ﻣﺪت  ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ در اﺗﺎق ﻣـﺸﺮوط ﺳـﺎزی ﺑﺎ رﻃﻮﺑﺖ نسبی 65 درﺻﺪ و دﻣﺎی 20 درﺟـﻪ ﺳﻠـﺴﻴﻮس ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ رﻃﻮﺑﺖ ﺗﻌﺎدل ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮﺳﻨﺪ آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺗﺼﺎل ﭘﻴﭻ در ﺳﻄﺢ و ﻟﺒـﻪ ﺗﺨﺘـﻪ ﻫـﺎ سوراخی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻧﻔـﻮذ ﭘـﻴﭻ (6، 9 و 12 میلی ﻣﺘـﺮ) و روش ﻧﺼﺐ ﭘﻴﭻ ﺑﺎ ﺳﻮراخ ﭘﻴﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑـﺪون ﺳـﻮراخ ﺗﻌﺒﻴـﻪ ﺷﺪ. ﺷﺎﻳﺎن ﻳﺎدآور ی اﺳﺖ ﻛﻪ در روش ﻧﺼﺐ ﺳﻮراخ ﭘـﻴﺶ ﺳــﺎﺧﺘﻪ ﺳــﻮراخ ﻫــﺎدی (در آﻏــﺎز ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از درﻳــﻞ سوراخی ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻗﻄﺮ ﭘﻴﭻ در ﺗﺨﺘﻪ اﻳﺠﺎد و آﻧﮕـﺎه ﺟﻬـﺖ ﻧﻔﻮذ ﭘﻴﭻ ﺑﻪ درون ﺗﺨﺘﻪ از ﭘﻴﭻ گوشتی برقی اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ در حالی ﻛﻪ در روش ﻧﺼﺐ ﺑﺪون ﺳﻮراخ، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻔﻮذ ﭘﻴﭻ ﺑﻪ درون ﺗﺨﺘﻪ ﺑﺪون اﻧﺠﺎم درﻳﻞ ﻛﺎر ی و ﺗﻨﻬـﺎ با اﺳـﺘﻔﺎده ﭘﻴﭻ گوشتی برقی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓـﺖ ویژگیﻫـﺎی ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرسی ﺗﺤﻘﻴـﻖ در ﺟـﺪول 2 آورده ﺷـﺪه اﺳﺖ. آزﻣﻮن ﺗﻮان ﻧﮕﻬﺪاری ﭘﻴﭻ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ملی اﻳـﺮان ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎره 7416 ﺑﺮﮔﺮﻓﺘــﻪ از اﺳــﺘﺎﻧﺪارد GIS ژاﭘــﻦ) ﺑــﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ آزﻣﻮن مکانیکی Universal ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺑﺎرﮔـﺬاری 2 میلی متر ﺑﺮ دﻗﻴﻘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻮان ﻧﮕﻬﺪار ی ﭘﻴﭻ از راﺑﻄﻪ زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ:  W = P / L

ﻛﻪ در آنW  ﺗﻮان ﻧﮕﻬﺪار ی ﭘﻴﭻ (ﻧﻴﻮﺗﻦ میلی متر)، P ﻧﻴﺮو ﻧﻴﻮﺗﻦ و L ﻋﻤﻖ ﻧﻔﻮذ ﻣﻮﺛﺮ )میلی متر ( اﺳـﺖ ﺑـﺮای ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ 5 ﺗﻜﺮار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﻧﺘـﺎﻳﺞ به دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣـﺎر ی SPSS در ﻗﺎﻟـﺐ ﻃﺮح ﻛﺎﻣﻼً تصادفی ﺗﺤﺖ آزﻣﻮن ﻓﺎﻛﺘﻮرﻳﻞ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻫﺎ ﺑﻪ کمک آزمون داﻧﻜﻦ در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن 95 اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.

ﺟﺪول 2- ویژگی های ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرسی

ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﺑﺤﺚ

روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﮔﺮادﻳﺎن چگالی در ﺳﻄﻮح بالایی و ﻣﻴـﺎنی ﺗﺨﺘﻪ ﭼﻮب پلاستیک در ﺷﻜﻞ 1 ﻧﺸﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ دﻳﺪه می شود ﺳﻄﺢ بالایی چگالی ﺑـﺎﻻﺗﺮ ی در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻴﺎنی و ﻟﺒﻪ ﺗﺨﺘﻪ دارد. دﻟﻴﻞ اﻳـﻦ اﻣـﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺨﺘﻪ، ﺳﻄﺢ بالایی ﺗﺨﺘـﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻟﺒﻪ آن ﺗﺤﺖ فشردگی ﺑﻴـﺸﺘﺮ ی ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ، از این رو اﻟﻴﺎف در ﺳﻄﺢ ﺗﺨﺘـﻪ ﻣﺘـﺮاﻛﻢ  ﺗـﺮ ﺷـﺪه و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ چگالی آن اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺟﺪول ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻧـﺸﺎن می دهد ﻛﻪ ﺗأﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤـﻖ ﻧﻔـﻮذ ﭘـﻴﭻ، ﻣﺤـﻞ ﻗﺮارﮔﻴﺮی ﭘﻴﭻ و روش ﻧﺼﺐ ﭘﻴﭻ ﺑﺮﺗﻮان ﻧﮕﻬﺪاری ﭘﻴﭻ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎزه ﭼﻮب ﭘﻼستیک در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن 95 درﺻﺪ معنی دار اﺳﺖ (ﺟﺪول 3).

پیچ-شکل 1-پیچ آرین
پیچ آرین-تاثیر عمق نفوذ

اﺛﺮ ﻋﻤﻖ ﻧﻔﻮذ ﭘﻴﭻ ﺑﺮﺗﻮان ﻧﮕﻬﺪاری ﭘـﻴﭻ در ﺗﺨﺘـﻪ ﭼـﻮب ﭘﻼستیک در ﺷﻜﻞ 2 ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ دﻳﺪه می شود ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﻧﻔﻮذ ﭘﻴﭻ از 6 ﺑﻪ 12 میلیﻣﺘﺮ، ﺗﻮان ﻧﮕﻬﺪاری ﭘﻴﭻ در ﭼﻨﺪﺳﺎزه ﭼﻮب ﭘﻼستیک 19 درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ می یابد. دﻟﻴﻞ اﻳﻦ اﻣﺮ را می توان ﺑﻪ ﺗﻮاﻧـﺎیی ﭘﻴﺮوی ﭘﻼستیک از رزوه ﻫﺎی ﭘﻴﭻ و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑـﺎر در ﻃﻮل رزوه ﭘﻴﭻ ﻧﺴﺒﺖ داد، ﻟﺬا ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤـﻖ ﻧﻔـﻮذ ﭘـﻴﭻ درﮔﻴﺮی رزوهﻫﺎی ﭘﻴﭻ ﺑﺎ ﭘﻼستیک ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه و ﺑـﻪ ﻧﻮﺑـﻪ آن ﺗﻮان ﻧﮕﻬﺪاری ﭘﻴﭻ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﻧﻔﻮذ، ﺳﻄﺢ درﮔﻴﺮی ﭘﻴﭻ ﺑﺎ ﻣـﺎده اﻓـﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻮان ﻧﮕﻬﺪار ی ﭘﻴﭻ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫـﺪ ﻳﺎﻓﺖ. اﺛﺮ ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﻴﺮی ﭘﻴﭻ ﺑﺮ ﺗـﻮان ﻧﮕﻬـﺪاری ﭘﻴﭻ در ﺗﺨﺘﻪ ﭼﻮب ﭘﻼستیک در ﺷﻜﻞ 3 ﻧﺸﺎن داده ﺷـﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ دﻳﺪه میﺷﻮد ﺗﻮان ﻧﮕﻬـﺪاری ﭘـﻴﭻ در ﺳﻄﺢ ﭼﻨﺪﺳﺎزه ﭼﻮب ﭘﻼستیک 45 درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻟﺒـﻪ آن اﺳﺖ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﺨﺘـﻪ ﭼـﻮب ﭘﻼستیک ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻟﺒـﻪ آن ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ فشردگی اﻟﻴـﺎف و چگالی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﻮان ﻧﮕﻬـﺪاری ﭘـﻴﭻ ﺑﻴـﺸﺘﺮی دارد زﻳـﺮا در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻄﺢ ﺗﺨﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻟﺒﻪ آن ﺗﺤﺖ فشردگی ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ، از اﻳن رو اﻟﻴﺎف در ﺳﻄﺢ ﺗﺨﺘﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺗﺮ ﺷﺪه و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪار ی ﭘـﻴﭻ در آن بیشتر از ﻟﺒـﻪ ﺗﺨﺘﻪ میﺑﺎﺷﺪ.

تاثیر عمق نفوذ
تاثیر عمق نفوذ

اﺛﺮ روش ﻧﺼﺐ ﭘﻴﭻ ﺑﺮ ﺗﻮان ﻧﮕﻬﺪاری ﭘﻴﭻ در ﺗﺨﺘـﻪ ﭼـﻮب ﭘﻼستیک در ﺷﻜﻞ 4 ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ دﻳﺪه میﺷﻮد ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺳﻮراخ ﭘﻴﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺗــﻮان ﻧﮕﻬـﺪاری ﭘــﻴﭻ در ﭼﻨﺪﺳــﺎزه ﭼــﻮب ﭘﻼستیک 50 درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺪون ﺳﻮراخ ﺑﻴﺸﺘﺮ می ﺑﺎﺷـﺪ. دﻟﻴـﻞ اﻳـﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را می توان اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﺮد ﻛـﻪ اﻳﺠـﺎد ﺳـﻮراخ ﭘﻴﺶﺳﺎﺧﺘﻪ در ﺗﺨﺘﻪ ﺑـﻪ اﺗـﺼﺎل ﺑﻬﺘـﺮ رزوه ﻫـﺎی ﭘـﻴﭻ در درون ﺗﺨﺘﻪ ﻛﻤک می کند. از ﺳﻮیی ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺼﺐ ﭘﻴﭻ ﺑﺪون ﺳﻮراخ، ﺗﺮک هایی ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﭘﻴﭻ در اﺛﺮ ﻗﺸﺎر ﻧﺎشی از ﭘﻴﭻ ﮔﻮشتی ﺑﻪ ﺗﺨﺘﻪ وارد ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ منفی ﺑـﺮ ﺗﻮان ﻧﮕﻬﺪاری ﭘﻴﭻ در آن ﺑﮕﺬارد. در ﺣـﺎلی ﻛـﻪ در ﻫﻨﮕـﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮراخ ﭘﻴﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺳﻮراخ ﻫﺎدی ﻛﻨﺘﺮل اﻳـﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻬﺘﺮ رخ می دﻫﺪ. اﺛﺮ ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﻋﻤـﻖ ﻧﻔـﻮذ ﭘـﻴﭻ و ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﻴﺮی آن ﺑﺮ ﺗﻮان ﻧﮕﻬﺪاری ﭘﻴﭻ در ﺗﺨﺘـﻪ ﭼـﻮب ﭘﻼستیک در ﺷﻜﻞ 5 ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ دﻳﺪه میﺷﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮان ﻧﮕﻬﺪاری ﭘـﻴﭻ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻧﻔﻮذ 12 میلی ﻣﺘﺮ در ﻗـﺴﻤﺖ ﺳـﻄﺢ ﺗﺨﺘـﻪ ﺑﺮاﺑـﺮ 74/33 ﻧﻴﻮﺗﻦ ﺑﺮ میلیﻣﺘﺮ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻋﻤﻖ ﻧﻔﻮذ 6 میلی ﻣﺘﺮ در ﻗﺴﻤﺖ ﻟﺒـﻪ ﺗﺨﺘـﻪ ﺑﺮاﺑـﺮ 45/66 ﻧﻴﻮﺗﻦ ﺑﺮ میلی ﻣﺘﺮ می باشد.

اﺛﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻋﻤـﻖ ﻧﻔـﻮذ ﭘـﻴﭻ و روش ﻧـﺼﺐ آن ﺑـﺮ ﺗـﻮان ﻧﮕﻬﺪاری ﭘﻴﭻ در ﺗﺨﺘﻪ ﭼﻮب ﭘﻼستیک در ﺷﻜﻞ 6 ﻧـﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ دﻳـﺪه می ﺷـﻮد ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮان ﻧﮕﻬﺪاری ﭘﻴﭻ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻧﻔﻮذ 12 میلی ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺳﻮراخ ﭘﻴﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ 92/41 ﻧﻴﻮﺗﻦ ﺑﺮ میلی ﻣﺘﺮ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻧﻔـﻮذ 6 میلی ﻣﺘﺮ و ﺑﺪون ﺳﻮراخ ﺑﺮاﺑﺮ 48/83 ﻧﻴﻮﺗﻦ ﺑﺮ میلی ﻣﺘﺮ می باشد. اﺛﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﻴﺮ ی ﭘﻴﭻ و روش ﻧﺼﺐ آن ﺑﺮ ﺗـﻮان ﻧﮕﻬﺪار ی ﭘﻴﭻ در ﺗﺨﺘﻪ ﭼﻮب ﭘﻼستیک در ﺷﻜﻞ 7 ﻧـﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ دﻳـﺪه می ﺷـﻮد ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮان ﻧﮕﻬﺪار ی ﭘﻴﭻ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻄﺢ ﺗﺨﺘﻪ ﺑـﺎ ﺳﻮراخ ﭘﻴﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺮاﺑـﺮ 92/44 ﻧﻴـﻮﺗﻦ ﺑـﺮ میلی ﻣﺘﺮ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗـﺴﻤﺖ ﻟﺒـﻪ ﺗﺨﺘـﻪ و ﺑـﺪون ﺳﻮراخ ﺑﺮاﺑﺮ 47/77 ﻧﻴﻮﺗﻦ ﺑﺮ میلی ﻣﺘﺮ می باشد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻖ ﻧﻔﻮذ ﭘـﻴﭻ و ﺗـﻮان ﻧﮕﻬﺪاری ﭘﻴﭻ در ﺳﻄﺢ و ﻟﺒﻪ ﺗﺨﺘﻪﻫﺎی ﭼﻮب ﭘﻼستیک ﺑﺎ ﺳﻮراخ ﭘﻴﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺪون ﺳـﻮراخ همبستگی معنی دار ﻣﺜﺒﺖ وﺟﻮد دارد (ﺷﻜﻞ 8 و 9).

تاثیر عمق نفوذ
تاثیر عمق نفوذ
تاثیر عمق نفوذ
تاثیر عمق نفوذ
تاثیر عمق نفوذ
تاثیر عمق نفوذ

ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮی

اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻤﻖ ﻧﻔﻮذ و روش ﻧﺼﺐ ﭘﻴﭻ ﺑـﺎ ﺳﻮراخ ﭘﻴﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺪون ﺳﻮراخ ﺑﺮ ﺗﻮان ﻧﮕﻬﺪاری ﭘـﻴﭻ در ﺳﻄﺢ و ﻟﺒﻪ ﭼﻨﺪﺳﺎزه ﭼـﻮب ﭘﻼستیک ﻣـﻮرد ﺑﺮرسیﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻳﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ:

  • ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﻧﻔﻮذ ﭘﻴﭻ از 6 ﺑـﻪ 12 میلی ﻣﺘﺮ ، ﺗـﻮان ﻧﮕﻬﺪار ی ﭘﻴﭻ اﻓﺰاﻳﺶ میﻳﺎﺑﺪ.
  • ﺗﻮان ﻧﮕﻬﺪاری ﭘﻴﭻ در ﺳﻄﺢ ﺗﺨﺘﻪﭼﻮب ﭘﻼستیک ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻟﺒﻪ آن ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
  • ﺑﺎ اﻳﺠـﺎد ﺳـﻮراخ ﭘـﻴﺶ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺳـﻮراخ ﻫـﺎدی ﺗـﻮان ﻧﮕﻬﺪاری ﭘﻴﭻ در ﭼﻨﺪﺳﺎزه ﭼﻮب ﭘﻼستیک اﻓﺰاﻳﺶ می ﻳﺎﺑﺪ.